logo askdecin web

TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCŮ

 • Společnými správci Vašich osobních údajů (dále jen „správci“) jsou Sportovní klub Děčín, se sídlem Maroldova 2, 405 02 Děčín, identifikační číslo: 00524417 (dále jen „sportovní klub“) a spolek Český atletický svaz, IČ: 005 39 244, se sídlem Diskařská 2431/4, Břevnov, 169 00 Praha 6, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 123 (dále jen „ČAS“).
 • Kontaktní údaje sportovního klubu jsou následující: adresa pro doručování Jaroslav Calda, M.Majerové 11, 405 02 Děčín, adresa elektronické pošty Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., telefon 606622413. Kontaktní údaje ČAS jsou následující: adresa pro doručování Diskařská 2431/4, Praha 6, adresa elektronické pošty Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., telefon 233 014 400.
 • Správci nejmenovali pověřence pro ochranu osobních údajů.
 • Vaším kontaktním místem je sportovní oddíl.
 1. ÚČELY A PRÁVNÍ ZÁKLADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  • Účely zpracování Vašich osobních údajů jsou:
   • evidence Vašeho členství či jiné účasti na sportovním oddílu a související evidence v rámci ČAS, včetně vedení uživatelských účtů v rámci webových portálů ČAS, možnosti Vás kontaktovat, potřeby Vaší identifikace při vstupu do střežených prostor ČAS (zejména vyhrazených sportovišť) a dále včetně evidence a vyhodnocování Vaší sportovní výkonosti a s tím související poskytované finanční podpory, přičemž právním základem tohoto zpracování je, že toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“); a
   • evidence a zveřejňování Vašich sportovních výsledků (včetně evidence účasti na sportovních soutěžích a vedení sportovních statistik), přičemž právním základem tohoto zpracování je, že toto zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správců či třetí strany ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení; a
   • marketing, včetně zasílání obchodních sdělení některým ze správců či třetími osobami, přičemž právním základem tohoto zpracování je případné udělení Vašeho souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení.
  • Kategorie osobních údajů zpracovávané pro jednotlivé účely zpracování jsou uvedeny v příloze č. 1.
  • Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.
 2. OPRÁVNĚNÉ ZÁJMY SPRÁVCE NEBO TŘETÍ STRANY
  • Evidence a zveřejňování Vašich sportovních výsledků (včetně evidence účasti na sportovních soutěžích a vedení sportovních statistik) je založeno na oprávněných zájmech správců či třetí strany. Takovou třetí stranou mohou být zejména pořadatelé závodů, národní či mezinárodní sportovní asociace a subjekty zabývající se statistikou, zpravodajstvím nebo publicistikou. Zpracování osobních údajů těmito subjekty a správci k uvedenému účelu je nezbytné k plnění předmětu jejich činnosti (a je jejich oprávněným zájmem). Vaše zájmy na ochraně těchto informací nepřevažují nad oprávněnými zájmy správců, třetích stran a veřejnosti na vedení databází výsledků sportovních událostí, včetně jednotlivých výkonů a identifikace účastníků závodů a vedení historických statistik, a na informování veřejnosti o průběhu sportovních klání.
 3. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  • Vaše osobní údaje zpracovávané pro účely evidence členství či jiné účasti ve sportovním oddílu dle čl. ‎2.1.1 budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností z Vašeho členského vztahu ke sportovnímu oddílu, a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů.
  • Vaše osobní údaje zpracovávané pro účely evidence a zveřejňování sportovních výsledků dle čl. ‎2.1.2 budou zpracovávány bez konkrétního časového omezení, nejdéle však po dobu trvání oprávněného zájmu správce či třetí osoby dle čl. ‎3.
  • Vaše osobní údaje zpracovávané pro účely marketingu dle čl. ‎2.1.3 budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností z Vašeho členského vztahu, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů pro tento účel.
 4. ÚLOHA SPOLEČNÝCH SPRÁVCŮ A JEJICH VZTAHY VŮČI SUBJEKTŮM ÚDAJŮ
  • Společnou správu Vašich osobních údajů vykonávají správci v souladu se smlouvou uzavřenou mezi nimi dle čl. 26 nařízení. Tato smlouva vymezuje mimo jiné podíly správců na odpovědnosti za plnění povinností podle nařízení, zejména pokud jde o výkon práv subjektu údajů, a povinnosti poskytovat informace uvedené v čl. 13 a čl. 14 nařízení. Osobní údaje od Vás shromažďuje sportovní oddíl a plní za správce informační povinnost vůči Vám dle čl. 13 nařízení.
  • Bez ohledu na ustanovení čl. ‎5.1 můžete vykonávat svá práva vyplývající z nařízení a vztahující se ke zpracovávaným osobním údajům, včetně práva na náhradu újmy, u každého ze správců a vůči každému z nich.
 5. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  • Dalšími příjemci Vašich osobních údajů mohou být trenéři či rozhodčí, včetně osob, v rámci kterých trenéři či rozhodčí působí, subjekty zabývající se statistikou, zpravodajstvím nebo publicistikou, subjekty zajišťující technické, organizační či statistické služby pro správce a dále orgány veřejné moci zejména v souvislosti s poskytovanými dotacemi (kupříkladu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky) a Český olympijský výbor. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných pro účely marketingu dle čl. ‎2.1.3 pak budou také marketingoví partneři správců.
  • Vaše osobní údaje zpracovávané pro účely evidence a zveřejňování sportovních výsledků dle čl. ‎2.1.2 mohou být zveřejněny.
  • Správci nemají v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci, a to s výjimkou předání Evropské atletické asociaci do Švýcarska a dále s výjimkou předání Vašich osobních údajů zpracovávaných pro účely marketingu dle čl. ‎2.1.3 do Spojených států amerických společnosti The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp. Společnost The Rocket Science Group LLC je certifikovanou osobou v rámci štítu EU–USA naochranu soukromí ve smyslu prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2016/1250 ze dne 12. července 2016 vydaného podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES o odpovídající úrovni ochrany poskytované štítem EU–USA na ochranu soukromí.
 6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

PŘÍLOHA č. 1 - Kategorie osobních údajů zpracovávaných pro jednotlivé účely

Pro účely evidence Vašeho členství či jiné účasti na sportovním oddílu dle čl. ‎2.1.1 mohou být zpracovávány následující osobní údaje: akademický titul, jméno, příjmení, adresa bydliště, místo narození, telefon, e-mailová adresa, e-mailová adresa zákonného zástupce, rodné číslo, datum narození, pohlaví, státní příslušnost, EAN, EAN 2, velikost oblečení, velikost obuvi, velikost chodidla, výška, hmotnost, rodné příjmení, informace o typu členství, informace o zařazení do ČPTM/RSC, informace o registraci, informace o oddílu, informace o platnosti registrace, informace o zákazu činnosti, datum lékařské prohlídky, informace o hostování (včetně historie), historie registrace a přestupů, fotografie; sportovní výkony, pořadí v závodech, reakce na startovních blocích, získané body, informace o osobním rekordu, informace o rekordu sezóny, dráha/pořadí startu, hlavní a vedlejší disciplíny (včetně historie), výkony, plány na výkon, výkonnostní skupina, plány výcvikových táborů, osobní trenér.

U trenérů mohou být dále zpracovávány následující osobní údaje: trenérská třída, platnost registrace, datum školení, historie školení, specializace. U rozhodčích mohou být dále zpracovávány následující osobní údaje: informace o příslušnosti ke krajskému atletickému svazu, platnost registrace, rozhodcovská třída, číslo průkazu, specializace, informace o instruktorovi. U funkcionářů a organizačně technických pracovníků mohou být dále zpracovávány následující osobní údaje: pozice funkcionáře a typ jeho funkce a pozice technicko-organizačního pracovníka.

Pro účely evidence a zveřejňování sportovních výsledků dle čl. ‎2.1.2 mohou být zpracovávány zejména následující osobní údaje: jméno, příjmení, adresa bydliště, místo narození, datum narození, pohlaví, státní příslušnost, výška, hmotnost, rodné příjmení, informace o registraci, informace o oddílu, informace o platnosti registrace, informace o zákazu činnosti, informace o hostování (včetně historie), historie registrace a přestupů, fotografie; sportovní výkony, pořadí v závodech, reakce na startovních blocích, získané body, informace o osobním rekordu, informace o rekordu sezóny, dráha/pořadí startu, hlavní a vedlejší disciplíny (včetně historie), výkony, osobní trenér.

Pro účely marketingu dle čl. ‎2.1.3 budou zpracovávány následující osobní údaje: jméno, příjmení, adresa bydliště, telefon, e-mailová adresa, datum narození, pohlaví, velikost oblečení, velikost obuvi.

Go to top